SpeciaalclubBestuurAVGZangkanariesKanariezangAanmeldingHome

 

Speciaalclub Zang NZHU

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is o.m. om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren. Sedert de oprichting is de vereniging onder diverse namen actief geweest: Speciaalclub Zang Regio Noord- en Zuid Holland & Utrecht, Studieclub Zang Regio NZHU, Doelgroep Zang Regio NZHU. Op 14 april 2012 is de aanvankelijk op West Nederland georiënteerde vereniging een landelijke speciaalclub binnen de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers geworden en heet sindsdien Speciaalclub Zang NZHU.

 

29 december 2005. Studiedag: afluisteren kampioenen

De leden van de Speciaalclub leggen zich toe op het houden en fokken van de zangkanarierassen harzer, waterslager en timbrado. In de hieronder geplaatste folder 'Voor u die van kanariezang houdt' worden de afzonderlijke rassen kort beschreven.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

Verder worden er in het najaar afluisteractiviteiten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluistermomenten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

 Waarom lid worden?

Is men geïnteresseerd in kanariezang en wil men zich toeleggen op het houden en fokken van zangkanaries dan is het verstandig om zich aan te sluiten bij een vereniging van specialisten zoals de Speciaalclub Zang NZHU er één is. Via de club komt men in contact met andere vogelliefhebbers, waardoor de mogelijkheid bestaat kennis over de zang en het houden en fokken van zangkanaries te vergroten, ervaringen uit te wisselen, beter fokmateriaal aan te schaffen, enz. Tevens is men in de gelegenheid zelf vogels in te zenden voor de zangwedstrijd waardoor de kwaliteit van de eigen vogels met die van anderen  vergeleken kan worden.

 

Informatie

Het lidmaatschap van de Speciaalclub kost € 20,00 per jaar. Wilt u een presentexemplaar van het Contactblad, informatie over het aanmelden als lid of over de activiteiten van de Speciaalclub dan kunt u terecht bij:

P.C. Hagenaars, De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk. Tel. 06-10474218. E-mail: piethagenaars@outlook.com

TOP

Bestuurssamenstelling Speciaalclub Zang NZHU

 

Voorzitter                        Jaap Plokker, Hercules 86, 2221 MD Katwijk. Tel. 071-4027562. e-mail: japlokker@ziggo.nl

 Secretaris / Penningm.    Piet Hagenaars, De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk. Tel. 06-10474218. E-mail: piethagenaars@outlook.com

                                       Het bankrekeningnummer van de Speciaalclub is: NL94 INGB 0009279191 t.n.v. Speciaalclub Zang NZHU te Katwijk.

 Bestuursleden                Gerard van Zuijlen, Duinoord 7, 2224 CA Katwijk. Tel. 071-4020787. e-mail: vanzuijlen@kpnmail.nl.

TOP

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Speciaalclub Zang NZHU

De vereniging 'Speciaalclub Zang NZHU', is opgericht op 4 april 1985. Sedert 14 april 2012 is de vereniging als speciaalclub voor harzer-, waterslager- en timbradokwekers aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
De Speciaalclub Zang NZHU heeft ten doel het houden en fokken van zangkanaries te bevorderen.
Zij tracht dit te bereiken door:
-    het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; 
-    het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en wedstrijden voor 
     zangkanaries, de jaarlijks clubkampioenschappen;
-    het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van
     zangkanaries en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.
De vereniging 'Speciaalclub Zang NZHU' is een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid.
Conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leggen we in deze privacyverklaring vast hoe we als vereniging omgegaan met de registratie van persoonsgegevens, wat de vereniging daarmee doet en hoe ze zijn beveiligd.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken:
De Speciaalclub Zang NZHU verzamelt van haar leden uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
• Initialen voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer (indien aanwezig)
• E-mailadres (indien aanwezig)
• Geboortedatum, uitsluitend wanneer het lid bij aanmelding jonger is dan 18 jaar.
• Ingangsdatum lidmaatschap
• Kweeknummer NBvV
• Ras zangkanaries dat men houdt/kweekt

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Deze gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, het incasseren van contributiegelden, het organiseren van activiteiten en het uitwisselen van informatie aangaande de vereniging, zoals bijvoorbeeld via ons periodiek verschijnend Contactblad.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens?
De bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens.

Hoe en hoe lang bewaren wij deze gegevens?
De Speciaalclub Zang NZHU bewaart deze gegevens in de PC van het bestuurslid dat met deze taak is belast. Wanneer het lidmaatschap van een persoon is beëindigd worden zijn persoonlijke gegevens uit het digitale bestand verwijderd.
Jaarlijks wordt ten behoeve van de bestuursleden een uitdraai gemaakt van het ledenbestand. Eén exemplaar wordt gearchiveerd in het verenigingsarchief. Het verenigingsarchief wordt bewaard door het bestuurslid dat met deze taak is belast.
Het bestuur van de Speciaalclub Zang NZHU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens delen met derden
Desgevraagd wordt het ledenbestand ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy beleid van de NBvV van toepassing, waarvan via de website van de NBvV kennis genomen kan worden.
De Speciaalclub Zang NZHU geeft verder nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van desbetreffende leden persoonsgegevens door aan externe personen of partijen.

Uitslagen en foto’s
Op de website van de Speciaalclub Zang NZHU plaatsen wij de uitslag van de jaarlijkse clubkampioenschappen.
Tijdens de clubkampioenschappen wordt een catalogus gemaakt met de resultaten van de van de door de deelnemers ingeschreven vogels. Van de inzenders worden naam, woonplaats, kweeknummer en evt. telefoonnummer in de catalogus vermeld.
Tijdens de verenigingsactiviteiten worden foto’s gemaakt, welke kunnen worden geplaatst in het Contactblad en op de website van de vereniging: www.zangkanaries.nl . De leden hebben de mogelijkheid bij het bestuur kenbaar te maken wanneer zij er geen prijs op stellen wanneer een foto waarop zij duidelijk herkenbaar zijn afgebeeld met anderen wordt gedeeld.
De vereniging maakt voor haar website geen gebruik van zgn. ‘cookies’.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek richten aan het bestuur van de Speciaalclub Zang NZHU.

Katwijk, 27 november 2018

Secretariaat Speciaalclub Zang NZHU: P.C. Hagenaars, De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk. Tel. 06-10474218. E-mail: piethagenaars@outlook.com

TOP

Voor u die zangkanaries wilt houden

  

 

Harzers, Waterslagers en Timbrado’s

Het houden en fokken van zangkanaries is een eeuwenoud gebruik dat vandaag de dag nog vele vogelliefhebbers fascineert. Zoals liefhebbers van klassieke muziek kunnen genieten, ja zelfs geëmotioneerd kunnen raken, van een mooi concert kunnen kanariefokkers helemaal opgaan in de zang van hun vogels.

Omdat het luisterplezier zo’n centrale plaats inneemt spreekt het voor zich dat de toekomstige zangkanariefokker bij de keuze van het ras dat hij gaat houden kiest voor de kanariezang die hem het meest aanspreekt. Hij kan kiezen voor de zachte, melancholieke, zang van de Harzer of het vrolijke, levenslustige, lied van de Timbrado. Betreft het een liefhebber van het lied van de nachtegaal dan zal hij  zeker worden aangesproken door de krachtige, met de klanken van borrelend water doorvlochten, zang van de Waterslager.

Aanschaf en broedseizoen

Als men voor een zangkanarieras gekozen heeft is het moment aangebroken om goed fokmateriaal aan te schaffen. Hiervoor kan men het best contact opnemen met een gerenommeerd fokker. Heeft men de gewenste vogels in bezit dan is het zaak ze goed te huisvesten en te voeden opdat de vogels tot broeden overgaan.

Kanaries planten zich al eeuwenlang in gevangenschap voort en zijn daardoor zo gecultiveerd dat het fokken van jonge vogels over het algemeen geen probleem is. Mits goed gehuisvest en verzorgd zullen kanaries in het voorjaar in broedstemming komen.

De meeste fokkers hanteren de wisselbroedmethode, d.w.z. één kanarieman wordt aan meerdere poppen gekoppeld. Het is gebruikelijk dat aan het begin van het broedseizoen de kanariepoppen afzonderlijk worden ondergebracht in broedkooien van ongeveer 40 x 40 x 40 cm. Men geeft de pop een nestbakje en nestmateriaal en wanneer zij het nestje bijna klaar heeft kan men de man bij de pop plaatsen. Als het legsel compleet is kan de man verwijderd worden. Normaliter zal de pop de eieren uitbroeden en de jongen zonder problemen grootbrengen.

      

 

Studieperiode

De zangkanarie is een imitator en zal voor z’n uiteindelijke lied elementen uit z’n omgeving oppikken. Vanaf welke moment de jonge vogel zang van soortgenoten opneemt om dat uiteindelijk in zijn eigen lied te verwerken weten we niet precies, maar dat dit al vanaf zeer jonge leeftijd gebeurt staat vast. 

Het is dus van het grootste belang dat jonge kanariemannen al in de broedruimte het goede voorbeeld van de oudere mannen horen. Het duurt ook niet lang of men ziet de jonge mannetjes de eerste zangpogingen ondernemen. Het is een weliswaar nog onsamenhangend fraselen, maar in deze periode wordt wel de grondslag gelegd voor het uiteindelijke lied.

Niet lang nadat de vogels zelfstandig zijn geworden zullen zij aan de jeugdrui beginnen. Die is meestal in de maand oktober voltooid. Vanaf dat moment gaan de zangvorderingen van de jonge mannen met sprongen vooruit. De volière is dan één groot klaslokaal waarin de mannen proberen hun lied te vervolmaken.

Om de mannen ongestoord te kunnen laten studeren worden ze van de poppen gescheiden en krijgen ze voldoende zitstokruimte om ieder op een eigen plekje te oefenen in de zangkunst.

                        
Opkooien

Voor de zangkanariekweker is nu een spannende tijd aangebroken: Hoe mooi zingen de jonge mannen en zingen ze hun lied zoals de fokker het graag had gewild?  Om optimaal te kunnen genieten van de kanariezang, het met anderen kunnen luisteren naar elkaars vogels en het mee kunnen doen aan zangwedstrijden is het noodzakelijk om de jonge mannen op te kooien. Eind oktober/begin november, als ze in de vlucht lekker doorzingen en er reeds sprake is van een liedje, is hiervoor het geschiktste moment aangebroken.

De jonge mannen worden ieder afzonderlijk ondergebracht in zangkooitjes en wel zodanig dat ze elkaar niet kunnen zien. De meeste fokkers gebruiken hiervoor een speciale kast, een zogenaamde zangkast. Ongestoord kunnen ze hun lied nu verder perfectioneren.

Zittend voor de zangkast kan de zangkanarieliefhebber nu genieten van z’n vogels. Wanneer hij ze afzonderlijk wilt afluisteren kan hij één of meerdere kooitjes uit de kast halen, op elkaar zetten en aldus de beste zangers selecteren.

Zangwedstrijd

Zangkanarieliefhebbers hebben ook de mogelijkheid met hun vogels deel te nemen aan zangwedstrijden. Begin december zullen de meeste jonge mannen op zang zijn en kan het wedstrijdseizoen beginnen. Fokkers zenden voor de wedstrijd uiteraard hun beste mannen in, die door keurmeesters worden beoordeeld op hun zangkwaliteiten.

Behalve vanwege het competitie-element nemen zangkanariefokkers ook aan zangwedstrijden deel om hun vogels te vergelijken met die van anderen en collega-zangkanarieliefhebbers te ontmoeten.

 

Waterslagerkeurmeester Krien Onderwater in volle concentratieFascinerende hobby

Het houden en fokken van zangkanaries is een fascinerende hobby die voortborduurt op een eeuwenoude traditie. Zangkanariefokkers spreken vaak met veel enthousiasme over hun liefhebberij, omdat het contact tussen vogels en fokker zo intensief is en hij helemaal op kan gaan in de zang van zijn vogels. Het houden en fokken van zangkanaries bevat hierdoor elementen die men in andere verschijningsvormen binnen de vogelsport niet of nauwelijks tegenkomt.

 TOP

Voor u die van kanariezang houdt

  

Vogelliefhebbers en vogelliefhebbers

Er zijn vogelliefhebbers en vogelliefhebbers. De eerste groep bestaat uit degenen die liever tien vogels in de lucht zien dan één in de hand.
De tweede groep wordt gevormd door mensen die zoveel van vogels houden dat zij hen het liefst permanent bij zich hebben in een volière of kooitje. Over deze laatste groep gaat deze folder.

Een stukje geschiedenis

Toen bijna 500 jaar geleden de eerste kanaries vanaf de Canarische eilanden naar onze streken werden vervoerd gebeurde dat vooral opdat zij de welgestelden met hun gezang zouden plezieren.  Niet lang daarna begon men in de Lage Landen kanaries te fokken en werden ook de eerste kanaries geboren met van de wildvorm afwijkende kleuren.

Behalve het houden en fokken van kanaries om hun kleur of vorm zijn er ook altijd vogelliefhebbers gebleven die gefascineerd zijn door de kanariezang. Eeuwenlang hebben zangkanariefokkers geprobeerd kanaries te laten zingen zoals in die tijd als mooi en welluidend werd beschouwd. Hierdoor zijn, verspreid over Europa, in de loop der jaren verschillende zangkanarierassen ontstaan. Momenteel treft men in Nederland aan: Waterslagers, Harzers en Timbrado’s.

Voor elk wat wils

Het houden en fokken van zangkanaries is een eeuwenoud gebruik dat vandaag de dag nog vele vogelliefhebbers fascineert. De één wordt aangesproken daar de zachte, melancholieke, zang van de Harzer, een ander houdt van het vrolijke, levenslustige, lied van de Timbrado, terwijl de liefhebbers van het lied van de nachtegaal aangesproken worden door de krachtige, met de klanken van borrelend water doorvlochten, zang van de Waterslager.

 

 

 

 

 

Waterslager

De zang van de nachtegaal spreekt al eeuwenlang mensen tot de verbeelding. Vanaf de eerste helft van de 17e eeuw hebben zangkanariefokkers geprobeerd kanaries als nachtegalen te laten zingen door nachtegalen als voorzangers te gebruiken. Deze nachtegaalzangers zijn de voorvaders van de huidige waterslagers. Kenmerkend voor de zang van dit zangkanarieras is het afwisselende lied met korte toongrepen, die vaak krachtig en staccato, fokkers noemen dit geslagen, gezongen worden. In sommige toongrepen in het lied van de Waterslager is de klank van borrelend water te bespeuren. Men hoeft er echt niet veel moeite voor te doen om in de zang van de Waterslager elementen uit het lied van de nachtegaal herkennen.

Na een afnemende belangstelling voor de nachtegaalzangers komt de Belgen de eer toe dat zij op het eind van de 19e eeuw het lied van de Waterslager hebben gerehabiliteerd. In het begin van de 20e eeuw weet de waterslager ook z’n weg naar Nederland te vinden en in de loop van de 20e eeuw ontwikkelde de Waterslager zich tot een volwaardig zangkanarieras, dat verspreid over de hele wereld wordt gehouden en gefokt. (Als u hierop klikt kunt u naar de zang van een waterslager luisteren)

Harzer

In de tweede helft van de 18e eeuw begon het centrum van de Centraal Europese zangkanarieteelt zich te verplaatsen van Zuid-Duitsland en Tirol naar Saksen. Aanvankelijk legde men zich ook daar toe op o.m. het fokken van nachtegaalzangers, maar in de tweede helft van de 19e eeuw keerden enkele fokkers zich af van het traditionele nachtegaallied en streefden naar zangkanaries met een zacht, met gesloten snavel gezongen, lied, waarin de toongrepen lang werden aangehouden en gedomineerd werden door lange rollers. Het Harzgebergte werd een belangrijk centrum van deze nieuwe zangkanarievariant. De beschaafde en melancholieke voordracht van deze zangkanaries sprak velen erg aan met als gevolg dat vanaf ca.1870 de Harzer Edelroller, tegenwoordig kortweg Harzer genoemd, de aloude nachtegaalzanger in populariteit naar de kroon stak en voorbij streefde. Hoewel een relatieve nieuwkomer in de zangkanariewereld gold de Harzer tot ver in de 20e eeuw bij veel zangkanariekwekers als hét zangkanarieras bij uitstek.

De verschillen tussen de zang van de Waterslager en de Harzer zijn heel duidelijk waarneembaar. Het is een kwestie van smaak naar welk lied de voorkeur uitgaat. Men heeft wel eens gezegd dat de Waterslager de ‘piano’ en de Harzer het ‘orgel’ in de zangkanariewereld is.
(Als u hierop klikt kunt u naar de zang van een harzer luisteren)

 

                                                                                                                                                                De zangkast
Timbrado                                                                                                                                                                                                     

Ongeveer 500 jaar geleden werden de eerste kanaries vanuit de Canarische eilanden in Spanje geïmporteerd. Sindsdien is op het Iberisch schiereiland met kanaries gefokt en zijn regionaal van elkaar verschillende zangvariëteiten ontstaan. Niet eerder dan in de jaren ’50 van de vorige eeuw hebben de Spanjaarden met veel pijn en moeite algemeen geldende kenmerken voor het lied van de Spaanse zangkanarie vastgelegd. Men noemde deze vogel Timbrado Espanol, kortweg Timbrado. In vergelijking tot dat van de Waterslager en de Harzer is in het lied van de Timbrado nog het meest de zang van de wilde kanarie te herkennen. Als men de Timbrado met zijn temperamentvolle en afwisselende lied hoort zingen waant men zich in de vrije natuur.
Sedert de jaren ’80 van de vorige eeuw worden ook in Nederland Timbrado’s gehouden en gefokt.
(Als u hierop klikt kunt u naar de zang van een timbrado luisteren)


3 januari 2004. Studiedag  19e clubkampioenschappen. Eén van de activiteiten van de leden van de Speciaalclub Zang NZHU is het met elkaar afluisteren van zangkanaries.
 

 

 

 

 

 

 

TOP

Aanmeldingsformulier 

Waarom lid worden?

Is men geïnteresseerd in kanariezang en wil men zich toeleggen op het houden en fokken van zangkanaries dan is het verstandig om zich aan te sluiten bij een vereniging van specialisten zoals de Speciaalclub Zang NZHU er één is. Via de club komt men in contact met andere vogelliefhebbers, waardoor de mogelijkheid bestaat kennis over de zang en het houden en fokken van zangkanaries te vergroten, ervaringen uit te wisselen, beter fokmateriaal aan te schaffen, enz. Tevens is men in de gelegenheid zelf vogels in te zenden voor de zangwedstrijd waardoor de kwaliteit van de eigen vogels met die van anderen  vergeleken kan worden. 

Informatie

Het lidmaatschap van de Speciaalclub kost € 20,- per jaar. Wilt u een presentexemplaar van het Contactblad, informatie over het aanmelden als lid of over de activiteiten van de Speciaalclub dan kunt u terecht bij:

P.C. Hagenaars, De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk. Tel. 06-10474218. E-mail: piethagenaars@outlook.com

       

       29 december 2005. Studiedag 21ste clubkampioenschappen:
        Afluisteren van de kampioenen. Nico Disseldorp geeft uitleg.

Aanmeldingsformulier

 TOP